Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver noggrant hur Immediate Bitmasters samlar in och behandlar alla uppgifter som våra användare delar med oss när de surfar på denna webbplats. Immediate Bitmasters samlar endast in den mängd data som är nödvändig för att fullgöra våra tjänster eller uppfylla andra legitima intressen vi kan ha i datainsamling, förutsatt att de inte bryter mot användarens rätt till integritet. All vår datainsamling och bearbetning är i linje med GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Inledning

Syftet med integritetspolicyn

Denna integritetspolicy ger en förklaring till hur Immediate Bitmasters samlar in, hanterar och skyddar alla personuppgifter som tillhör våra användare, utöver en översikt över kundens dataskyddsrättigheter.

All juridisk terminologi som vi använder i denna policy ska tolkas i enlighet med de definitioner som anges nedan:

Definitioner

 • Personuppgifter: Enligt artikel 4.1 i GDPR, alla uppgifter som hänvisar till en identifierbar fysisk person. Den senare är någon vars identitet kan bekräftas genom faktorer som namn, ID, fysisk adress, IP-adress eller andra kriterier relaterade till den personens bakgrund som kan användas för att identifiera dem.
 • Personuppgiftsansvarig: Den part som ansvarar för att besluta vilka Personuppgifter som kan samlas in från användare och på vilket sätt, i detta fall Immediate Bitmasters.
 • Personuppgiftsbiträde: En separat juridisk enhet eller flera enheter som utsetts av den personuppgiftsansvarige för att behandla de insamlade personuppgifterna.
 • Behandling av personuppgifter: Alla åtgärder som involverar användarens personuppgifter, såsom insamling, lagring, ändring, överföring, radering och så vidare.
 • GDPR: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Hur samlas personuppgifter in?

Immediate Bitmasters behöver tillhandahålla vissa personuppgifter från användare för att kunna leverera de tjänster som utlovas och upprätthålla sin verksamhet. Uppgifter samlas in på följande sätt:

 • Kunden tillhandahåller vissa uppgifter frivilligt vid användning av Immediate Bitmasters:

Kunder lämnar dagligen personuppgifter till oss direkt och i samförstånd när de interagerar med vår webbplats. Detta sker oftast när en användare begär en tjänst, t.ex. registrering av ett konto. När de fyller i opt-in-formuläret för att öppna ett konto ger de Immediate Bitmasters samtycke till att samla in och behandla de uppgifter som tillhandahålls.

 • Användaren kan erbjuda ytterligare data i direkt korrespondens med Immediate Bitmasters:

I situationer där kunden kommunicerar med Immediate Bitmasters delar de oavsiktligt vissa personuppgifter med oss. Om användaren tillhandahåller mer data än vad som är nödvändigt för att fullgöra den tjänst de har begärt, kommer Immediate Bitmasters dock inte att behandla den. Endast de minsta nödvändiga uppgifterna samlas in och behandlas.

 • Immediate Bitmasters:s webbplats kan samla in mer information genom användning av cookies och liknande metoder:

Vi kan samla in mer data om våra användares beteende när de surfar på Immediate Bitmasters, till exempel genom cookies. Immediate Bitmasters använder denna information för att studera kundsegment, inte för att identifiera enskilda personer.

Hur behandlas personuppgifter?

Immediate Bitmasters respekterar GDPR och alla andra relevanta dataskyddslagar. Vi samlar därför bara in tillräckligt med uppgifter för att säkerställa att vår webbplats fungerar smidigt och att vi kan tillhandahålla de tjänster som annonseras på Immediate Bitmasters.

Vi har följande skäl att samla in användardata:

 • Uppfyllande av kontrakt: Immediate Bitmasters behöver vissa uppgifter från sina användare när de begär en viss tjänst. Till exempel är det inte möjligt att skapa ett konto om användaren inte delar med sig av de kontaktuppgifter som kontot måste tillskrivas Immediate Bitmasters.
 • Rättslig förutsättning: Viss sekretesslagstiftning, t.ex. GDPR, ålägger datainsamlare att samla in viss information om sina kunder.
 • Berättigat intresse: Immediate Bitmasters kan samla in ytterligare uppgifter från sina kunder om det kan ange ett legitimt skäl för att göra det, som inte strider mot användarens rätt till integritet. Användarens uppgifter kan behandlas för att tillgodose den personuppgiftsansvariges angivna intresse, om inte användaren anser att deras rätt till integritet åsidosätter det angivna skälet. I så fall kan kunden bestrida Immediate Bitmasters:s skäl och avbryta vår insamling av deras uppgifter.
 • Samtyckesbaserad insamling: Immediate Bitmasters kan begära ytterligare uppgifter från sina användare men kommer att be om deras informerade, uttryckliga samtycke i förväg. Endast de uppgifter som användarna har gått med på att tillhandahålla kommer att samlas in.

Användare måste ta hänsyn till skillnaden mellan datainsamlare och dataprocessor. Immediate Bitmasters är datainsamlare men inte personuppgiftsbiträde. Vi sparar därför inte våra användares uppgifter på våra servrar eftersom vi inte behöver använda dem. Vid registrering av konto hos Immediate Bitmasters ombeds kunden att ge sitt samtycke till att Immediate Bitmasters delar deras uppgifter med tredjepartsmäklare, som fungerar som personuppgiftsbiträden. Den mäklare som vår plattform matchar dig med är den som kommer att lagra och behandla dina uppgifter.

Om användarna har några funderingar eller frågor om databehandling måste de därför vända sig direkt till den mäklare som vi har kopplat ihop dem med.

Skäl för behandling av personuppgifter

Immediate Bitmasters arbetar endast med den minsta mängd data som krävs för att vår plattform ska fungera korrekt. I synnerhet behöver vi behandla dina uppgifter för att åstadkomma följande:

 • Skapande av konto: När du skapar ett nytt konto behöver vi behandla dina uppgifter som en del av registreringsprocessen.
 • Kommunikation med kunden: Immediate Bitmasters behöver också behandla dina uppgifter för att kommunicera med dig. I den mest praktiska meningen, om du kontaktade oss via vårt kontaktformulär och samtyckte till att lämna dina kontaktuppgifter, måste vi behandla dem för att kunna svara på din begäran.
 • Marknadsföring: Kunderna har möjlighet att samtycka till att ta emot särskilda marknadsföringserbjudanden som vi anser kan vara av intresse för dem. Dina uppgifter kommer att behandlas om du har samtyckt till att ta emot sådana meddelanden.
 • Optimering av webbplatsen: Immediate Bitmasters kan också behöva behandla dina uppgifter för att undersöka hur vår webbplats och vårt innehåll fungerar. Vi gör detta för att upptäcka potentiella förbättringsområden på Immediate Bitmasters och ge dig en mer polerad surfupplevelse i framtiden.

Datainsamling via cookies

Immediate Bitmasters:s webbplats använder cookies. De hjälper oss att skilja våra kunder åt, så att vi kan spara dina individuella preferenser, anpassa din upplevelse, mäta prestandan på vår webbplats eller identifiera potentiella problem med våra sidor och innehåll. Du kan läsa mer i vår cookiepolicy.

Du hittar tre huvudsakliga sorters kakor på Immediate Bitmasters.

Funktionella cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. De möjliggör tjänster som att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller använda automatiska förslag när du fyller i våra formulär. Om du inaktiverar dessa cookies kan din upplevelse av vår webbplats påverkas kraftigt.

Cookies för Google Analytics

Dessutom använder Immediate Bitmasters Google Analytics-cookies för att få en djupare inblick i statistik och prestanda på vår webbplats. Även om dessa cookies inte är nödvändiga är de av stor betydelse för oss, eftersom de kan avslöja vilka aspekter av Immediate Bitmasters som kan förbättras.

Cookies från tredje part

Kunder kan också stöta på cookies som tillhör våra tredjepartsanslutna partners. De hjälper till att anpassa din upplevelse genom att upprätta en anslutning mellan våra webbplatser.

Hur lagrar vi personuppgifter?

Immediate Bitmasters lagrar inte användarnas personuppgifter. Under kontoregistreringen ber vi om ditt tillstånd att skicka dina uppgifter till en finansiell mäklare från tredje part, som sedan fungerar som personuppgiftsbiträde. Om du ger ditt samtycke och fortsätter med registreringsprocessen skickar vi din information till en automatiskt tilldelad mäklare från vår lista över affiliate-partners.

Den mäklare som Immediate Bitmasters parar ihop dig med är den som lagrar och behandlar dina uppgifter. De utför denna verksamhet i enlighet med GDPR eller annan integritetslagstiftning som är tillämplig på kundens enskilda fall.

Vi rekommenderar dock starkt att du noggrant läser igenom integritetspolicyn för din tilldelade mäklare.

Skydda dina data

Vårt mycket professionella team är fast beslutet att skydda kundernas personuppgifter och följer rigorösa säkerhetspolicyer som finns på plats för att skydda våra användare. Vår webbplats är således så säker som den nuvarande tekniska utvecklingen tillåter för att säkerställa en säker surfupplevelse för alla kunder. Dessutom kommer Immediate Bitmasters aldrig att dela dina uppgifter med obehöriga tredje parter. Om vi enligt lag är skyldiga att ge en tredje part tillgång till dina uppgifter kommer vi att informera dig i förväg och be om ditt samtycke.

Enligt vårt företags policyer omfattas alla våra anställda av sekretessavtal och har en skyldighet att inte lämna ut dina uppgifter till någon. Dessutom är vårt arbetsflöde strukturerat på ett sådant sätt att dina uppgifter endast exponeras för det minsta antal personer som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster.

I sällsynta fall kan Immediate Bitmasters få en begäran om tillgång till dina uppgifter från myndigheter eller andra tredje parter, som har rätt att göra en sådan begäran. Om en användare till exempel utreds av polisen eller andra myndigheter och de uppgifter som Immediate Bitmasters har samlat in om dem kan hjälpa utredningen, skulle det vara en legitim begäran.

Immediate Bitmasters ska dock vara ytterst försiktiga varje gång vi får sådana förfrågningar. Vårt team kommer noggrant att granska omständigheterna och de tillämpliga lagarna för att avgöra om vi är skyldiga att lämna ut den begärda informationen. Om vi bedömer att Immediate Bitmasters inte är under en sådan skyldighet och att sådan datadelning skulle kränka dina integritetsrättigheter, förbehåller vi oss vår rätt att vägra sådana förfrågningar om tillgång till dina personuppgifter. Om begäran är berättigad och lagen kräver vårt samarbete, är vi dock skyldiga att tillmötesgå den.

Delning av personuppgifter

Om Immediate Bitmasters behöver dela dina Personuppgifter med en tredje part, kommer vi alltid att be om ditt informerade samtycke. Vi kommer inte att dela någon av dina uppgifter utan ditt tillstånd.

Observera att de personuppgiftsbiträden som Immediate Bitmasters samarbetar med hanterar dina uppgifter i enlighet med sina egna integritetspolicyer, som du hittar på deras webbplatser. Dessutom kan mer än en personuppgiftsbiträde ha tillgång till dina uppgifter. Vissa personuppgiftsbiträden från tredje part inkluderar värdföretaget vars tjänster vi använder och våra affiliate-partners till vilka vi skickar dina uppgifter vid registrering.

All delning av personuppgifter sker i enlighet med alla tillämpliga rättsliga riktlinjer och dataskyddslagar.

Dina rättigheter när det gäller dataskydd

Alla webbplatsanvändare har flera viktiga rättigheter som garanteras av GDPR eller motsvarande dataskyddslagar:

 • Rätt till ämnestillgång: Användare har rätt att begära tillgång till alla uppgifter som datainsamlaren har samlat in om dem.
 • Rätt till rättelse: Om kunden anser att vissa av hans eller hennes uppgifter har registrerats felaktigt, eller om han eller hon vill uppdatera sin information, kan han eller hon be den personuppgiftsansvarige att ändra uppgifterna.
 • Rätt till begränsning: I vissa fall har kunderna rätt att be den personuppgiftsansvarige att begränsa tillgången till vissa av deras uppgifter, vilket begränsar den information som är tillgänglig för behandling.
 • Rätt till överföring: Kunder kan be den personuppgiftsansvarige att skicka deras uppgifter till en tredje part som de själva väljer.
 • Rätt till Radering: Användare kan också be den personuppgiftsansvarige att radera all information som de har samlat in om dem. I så fall kommer Immediate Bitmasters också att kontakta de berörda personuppgiftsbiträdena och meddela dem att du har begärt att dina uppgifter ska raderas.
 • Rätt till klaga: Kunden har rätt att lämna in ett formellt klagomål till respektive dataskyddsmyndighet i sitt land om de anser att deras uppgifter har samlats in eller behandlats på ett sätt som kränker deras rättigheter.

Dessutom kan Immediate Bitmasters-användare också:

 • neka till samtycke och vägra låta Immediate Bitmasters samla in deras uppgifter;
 • Bestrida Immediate Bitmasters:s berättigade intresse för datainsamling om de på ett juridiskt tillfredsställande sätt kan bevisa att deras dataskyddsrättigheter väger tyngre än de skäl för datainsamling som Immediate Bitmasters har angett.

Immediate Bitmasters är öppen för frågor och andra förfrågningar om datainsamling och behandling på vår webbplats. Använd kontaktformuläret för att nå oss om du behöver ytterligare förtydliganden.

Ändringsförslag

Immediate Bitmasters förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera något av innehållet på vår webbplats, inklusive denna integritetspolicy. Det är användarens ansvar att regelbundet kontrollera våra villkor och policyer för eventuella ändringar. Alla ändringar blir giltiga från det ögonblick de publiceras på vår webbplats. Din fortsatta användning av Immediate Bitmasters innebär samtycke till eventuella ändringar.

sv_SESV